VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov je pre PLAGOFF, veľmi dôležitá a chceme byť otvorení a transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov. Preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov.

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom je ITernal, s.r.o. so sídlom spoločnosti Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Kde uchovávame vaše údaje?

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú v rámci Slovenskej republiky. Každé takéto spracúvania osobných údajov sa vykonáva v súlade s uplatniteľnými predpismi.

Za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje ?

Osobné údaje spracovávame za účelom:
a) Vytvorenia možnosti si overiť Vami nahratú prácu do systému
b) Na získanie kontaktných údajov, aby sme mohli správne spracovať Váš účet
c) Zlepšenie web stránky – pravidelne vylepšujeme našu web stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate
d) Vylepšenie zákazníckej podpory – Vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na Vaše požiadavky a potreby
e) Na spracovanie transakcií – Vaše informácie, verejné alebo neverejné, nebudú nikdy predané, vymenené
alebo postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou údajov nutných na spracovanie platobných transakcií
f) Na odosielanie e-mailov – e-mailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach môže byť použitá
na odosielanie informácií týkajúcich sa využitia služby ponúkanej našou spoločnosťou.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere a to pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky technické a organizačné opatrenia, ktorá zamedzujú zneužitia, poškodenia alebo zničenie vašich osobných údajov.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme Vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajov o bezpečnostných opatreniach, keďže ich zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej stretej strane.

Kto má prístup k vašim údajom?

Vaše údaje spracúva výhradne konateľ spoločnosti a oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom poučené a vedia ako nakladať s Vašimi osobnými údajmi. Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre vás.

Aký je právny základ na spracovanie?

Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje.

Aké máte práva?

Právo na prístup:
Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete sa skontaktovať so spoločnosťou a prostredníctvom emailu dostanete svoje osobné údaje.

Právo na prenosnosť:
Vždy, keď prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme vám alebo inej strane. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Právo na vymazanie:
Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúva prevádzkovateľ, kedykoľvek okrem týchto situácií:
*máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,
*máte nevyrovnaný dlh u prevádzkovateľa bez ohľadu na spôsob platby,
*ak ste vykonali nákup služby, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu:
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa. Spoločnosť nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Vaše právo namietať voči priamemu marketingu:
Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu.

Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo požiadať, aby, obmedzilo spracovanie vašich osobných údajov za týchto okolností:
*ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme. Spoločnosť obmedzí všetko spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu.
*ak vyhlásite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, spoločnosť musí obmedziť všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov.
*ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov.
*ak spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.

Ako môžete uplatňovať svoje práva?

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov môžete nás kontaktovať na emailovej adrese:

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ONLINE NÁKUP SLUŽBY

Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie vášho online nákupu služby u prevádzkovateľa spracovaním vašich objednávok.
Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie vašich platieb.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:
* kontaktné informácie, ako sú meno, priezvisko, emailová adresa,
* platobné informácie a história platieb.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

K Vašim osobným údajov nemajú prístup tretie osoby.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné na to, aby spoločnosť mohla plniť služby v dostatočnej kvalite.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČET V SPOLOČNOSTI

Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje použijeme na vytvorenie a spravovanie vášho osobného účtu, aby sme vám mohli zabezpečiť personalizovanú a relevantnú skúsenosť s našou spoločnosťou. Poskytneme vám históriu poskytnutých služieb. Poskytneme vám tiež jednoduchý spôsob na udržiavanie správnych a aktuálnych informácií, ako sú kontaktné informácie a platobné informácie.

Aké druhy osobných informácií zhromažďujeme?

Vždy spracúvame vašu emailovú adresu a heslo, ktoré nám poskytnete, keď sa prihlásite do účtu spoločnosti. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, ak sa rozhodnete nám ich poskytnúť:
* kontaktné informácie, ako sú meno, priezvisko a emailovú adresu.
* šifrované informácie o platobnej karte.

Spracúvame aj tieto kategórie osobných údajov spojených so súbormi cookies:
* história klikania,
* história navigácie a prehliadania.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, na optimalizáciu webovej stránky využívame webové agentúry a analytické nástroje na hodnotenie produktov.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov pre váš účet je založené na vašom súhlase, keď si vytvoríte účet.
Spracovanie vašich osobných údajov na to, aby sme vám mohli poskytnúť náležité informácie o produktoch, je založené na našom oprávnenom záujme.

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:

Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Keď tak urobíte, váš účet prestane existovať a spoločnosť ITernal, s.r.o. Vám nebude môcť poskytovať služby uvedené vyššie.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame, pokiaľ máte aktívny účet v našej spoločnosti. Máte právo kedykoľvek ukončiť svoj účet, ak sa rozhodnete tak urobiť, váš účet prestane existovať a budete sa považovať za neaktívneho zákazníka. Vaše osobné údaje budeme uchovávať, ak existujú právne požiadavky a ak je otvorený spor.
Po ukončení vášho účtu budú vaše údaje vymazané.

Vaše právo namietať voči spracovaniu údajov:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme spoločnosti, s napísaním na adresu Váš účet bude vymazaný a my vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE SÚBORY COOKIES

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo vo vašom mobilnom zariadení a obnovuje sa pri vašej opakovanej návšteve. Ak využívate naše služby, predpokladáme, že súhlasíte s využívaním takéhoto súboru cookie.

Ako používame súbory cookies?

Trvalé cookies používame na uloženie informácií o vašej voľbe prvej stránky a informácií o vás.
Používame súbory cookies prvých a aj tretích strán na zhromažďovanie štatistických údajov a údajov o používateľoch v agregovanej a individuálnej forme v analytických nástrojoch na optimalizáciu našej stránky a poskytovanie relevantných marketingových materiálov.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Vaše ID súborov cookies spájame s vašimi osobnými údajmi poskytnutými a zhromaždenými v súvislosti s vaším účtom, len ak ste sa prihlásili do svojho účtu.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť služby uvedené vyššie, pre analytický nástroj na zhromažďovanie štatistických údajov na optimalizáciu našej stránky a na to, aby sme vám mohli poskytovať relevantné materiály.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Vaše súbory cookies spojíme s vašimi osobnými údajmi, len ak ste sa prihlásili do účtu spoločnosti.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Spoločnosť neuchováva vaše osobné údaje. Súbory cookies môžete jednoducho vymazať zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou prehliadača internetu.