Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky - zásady používania portálu PLAGOFF


DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE:

Tieto stránky a služby súvisiace s používaním portálu PLAGOFF /ďalej PLAGOFF/ sú poskytované iba za predpokladu splnenia nasledovných podmienok.

Venujte prosím nasledovným informáciám náležitú pozornosť. Používaním týchto stránok súhlasíte s tým, že budete viazaní ustanoveniami a podmienkami uvedenými nižšie.

AK NESÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI, OPUSTITE PROSÍM TÚTO STRÁNKU.

Tieto všeobecné obchodné podmienky použitia (ďalej len "VOP") upravujú vaše používanie webových stránok plagoff.sk poskytovaných spoločnosťou ITernal, s.r.o., vrátane a bez obmedzenia použitia všetkých služieb, obsahu, dát, obrázkov, informácií a ďalších materiálov umiestnených na stránke alebo dostupných prostredníctvom týchto stránok ( spoločne ďalej len "Stránky"). Tieto podmienky sú doplnkom k akejkoľvek inej zmluve, ktorú môžete mať uzatvorenú so spoločnosťou ITernal, s.r.o., vrátane akejkoľvek dohody, ktorá riadi vaše používanie produktov alebo služieb PLAGOFF vami alebo vašou organizáciou. V prípade rozporu medzi týmito podmienkami a inými samostatnými dohodami, budú platiť samostatné dohody. Niektoré časti webových stránok a využívanie dát, obsahu alebo služieb, ktoré sú k dispozícii na stránkach, môžu podliehať dodatočným podmienkam stanoveným v súvislosti s týmito oblasťami alebo použitím dát, obsahu či služieb.

ITernal, s.r.o., vám týmto udeľuje nevýhradnú licenciu na používanie týchto stránok výhradne pre vaše osobné, nekomerčné použitie. Používaním týchto stránok sa zaručujete spoločnosti ITernal, s.r.o., že nebudete používať stránku k žiadnemu účelu, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito podmienkami. Nesmiete spätne analyzovať, rozoberať, spätne analyzovať alebo dekompilovať akýkoľvek softvér alebo technológiu, ktorá je základom stránok alebo poskytovaná prostredníctvom týchto stránok, s výnimkou rozsahu povoleného príslušným právnym poriadkom. Ak porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok, bude vaše oprávnenie na použitie týchto stránok automaticky ukončené.

Obsah týchto stránok nesmie byť šírený, modifikovaný, reprodukovaný alebo použitý, úplne alebo čiastočne, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ITernal, s.r.o., okrem toho, že si môžete stiahnuť obsah zo stránok do akéhokoľvek jedného počítača za predpokladu, že ponecháte nedotknuté všetky autorské práva, ochranné známky a ďalšie vlastnícke práva. S výnimkou prípadov uvedených v týchto podmienkach je akékoľvek použitie týchto materiálov na iných webových stránkach či v inom sieťovom počítačovom prostredí na akýkoľvek účel zakázané.

Odporúčame vám uložiť si kópiu VOP pre budúcu potrebu. Mali by ste si byť však vedomí, že spoločnosť ITernal, s.r.o. môže tieto podmienky kedykoľvek revidovať a že vaším ďalším používaním týchto stránok súhlasíte s budúcimi revíziami. Je vašou povinnosťou pravidelne navštevovať odkaz "Podmienky používania" na stránkach, aby ste si prezreli najaktuálnejšiu verziu VOP.


Vlastníctvo

Stránky sú vlastnené a prevádzkované spoločnosťou ITernal, s.r.o., (ďalej v tomto texte len "my", "nás" alebo "naše"). Všetky služby, obsah, dáta, informácie a iné materiály na týchto stránkach alebo prístupné priamo na nich sú majetkom spoločnosti ITernal, s.r.o., jej dcérskych spoločností, pobočiek, poskytovateľov licencií a / alebo dodávateľov. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v týchto VOP alebo akejkoľvek inej dohode so spoločnosťou ITernal, s.r.o., sú vyhradené spoločnosťou ITernal, s.r.o. a / alebo jej dodávateľmi a poskytovateľmi licencií. Akékoľvek kópie materiálu alebo iného obsahu, ktoré vytvoríte, poskytované prostredníctvom týchto stránok, musia obsahovať rovnaké autorské práva a ďalšie informácie o vlastníctve, ktoré sa objavujú spoločne s materiálom alebo obsahom.

Používaním našich stránok dáva používateľ súhlas spoločnosti ITernal, s.r.o. na uchovávanie obsahu jeho práce pre účely ďalšieho porovnávania. Spoločnosť ITernal, s.r.o. sa zaväzuje, že nebude zverejňovať obsah práce ani jej častí.


Ochranné známky

PLAGOFF a ostatné názvy produktov a / alebo služieb obsiahnutých na týchto stránkach sú ochranné známky a obchodné značky ITernal, s.r.o.. Ochranné známky a servisné značky PLAGOFF nesmú byť použité v súvislosti s akýmkoľvek výrobkom alebo službou, ktoré nepatria spoločnosti ITernal, s.r.o., akýmkoľvek spôsobom, ktorý môže viesť k zámene medzi zákazníkmi, alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý znevažuje alebo diskredituje ITernal, s.r.o.. Všetky ostatné ochranné známky, servisné značky a logá používané na týchto stránkach sú ochranné známky, servisné značky alebo logá príslušných vlastníkov. ITernal, s.r.o. si nerobí žiadne nároky na známky iných vlastníkov, ktoré sa na týchto stránkach môžu objaviť.


Vaše licencie voči nám

Ak nie je uvedené inak na týchto stránkach, vrátane našich zásad ochrany osobných údajov alebo v súvislosti s jednou z našich služieb, akákoľvek komunikácia alebo materiál akéhokoľvek druhu, ktorý ste zaslali formou e-mailu, príspevku alebo prenosu prostredníctvom týchto stránok (s výnimkou osobne identifikovateľných údajov študentov a prípadné práce odovzdané v rámci stránok), vrátane otázok, pripomienok, návrhov a ďalších dát a informácií (ďalej "Komunikácia"), bude považovaný za dôverný a zákonom chránený. Udeľujete spoločnosti ITernal, s.r.o. nevýhradnú, bezplatnú, trvalú, celosvetovú, neodvolateľné licenciu pre reprodukciu, prenos, zobrazenie, zverejnenie a iné použitia komunikácie na týchto stránkach alebo inde pre naše obchodné účely. Môžeme používať všetky myšlienky, koncepty, techniky, know-how obsiahnuté vo vašej komunikácii na akýkoľvek účel, vrátane, ale bez obmedzenia na rozvoj a využitie produktov a služieb založených na komunikácii.


Zásady prijateľného používania

Nesmiete prenášať akýkoľvek materiál na alebo prostredníctvom týchto stránok, ktorý:

(a) obmedzuje ľubovoľného iného užívateľa pri užívaní stránok,

(b) je nezákonný, výhražný, urážlivý, hanlivý, ohováračský, pornografický, znevažujúci či inak urážlivý,

(c) predstavuje alebo podporuje spáchanie trestného činu, umožňuje vznik občianskoprávnej zodpovednosti alebo inak porušuje akýkoľvek zákon,

(d) porušuje alebo presahuje práva akejkoľvek tretej strany, vrátane, bez obmedzenia na patenty, autorské práva, ochranné známky, súkromie alebo iné vlastnícke práva,

(e) obsahuje vírus alebo iné škodlivé komponenty alebo ktorý

(f) obsahuje nesprávne alebo zavádzajúce údaje o pôvode alebo vyhlásenie o tom.

Spoločnosť ITernal, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zverejniť akúkoľvek informáciu potrebnú k splneniu akéhokoľvek zákona, nariadenia, vládnej požiadavky, súdneho príkazu, predvolania alebo iného súdneho procesu, alebo upraviť či odstrániť akékoľvek informácie, v celku alebo z časti, ktoré podľa vlastného uváženia spoločnosti ITernal, s.r.o. sú problematické, rušivé pre stránky alebo v rozpore s týmito podmienkami. ITernal, s.r.o. si vyhradzuje právo okamžite pozastaviť váš prístup k stránkam v prípade porušenia tohto ustanovenia.


Zásady ochrany osobných údajov

Použitie osobne identifikovateľných informácií o používateľoch je uvedené v našich Zásadách ochrany osobných údajov.


Externé odkazy zo stránok

Stránky obsahujú hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán. Externé odkazy na alebo zo stránok nepredstavujú žiadnu podporu alebo odporúčanie zo strany spoločnosti ITernal, s.r.o. akejkoľvek tretej strany alebo jej webovej stránky, produktov, zdrojov alebo iných informácií. Externý hypertextový odkaz na stránku neznamená, že ITernal, s.r.o. je spojený s alebo sponzoruje webovú stránku tretej strany. ITernal, s.r.o. nie je zodpovedný za akýkoľvek softvér, dáta alebo iné informácie, ktoré sú k dispozícii z ktorejkoľvek webovej stránky tretej strany. Ste výhradne zodpovední za dodržiavanie všetkých podmienok používania na stránkach tretích strán. Beriete na vedomie, že ITernal, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty v dôsledku vášho prístupu, použitia alebo spoliehania sa na akúkoľvek stránku tretej strany, softvér, dáta alebo iné informácie.


Presnosť a integrita informácií

Hoci ITernal, s.r.o. sa pokúsi zabezpečiť integritu a správnosť týchto stránok, neposkytuje žiadne záruky, čo sa týka presnosti a správnosti týchto stránok. Je možné, že stránky môžu obsahovať typografické chyby, nepresnosti alebo iné chyby, a že mohlo byť na stránke vykonané neoprávnené pridanie, odstránenie alebo vykonaná zmena treťou stranou. V prípade, že dôjde k nepresnosti, informujte o tom prosím ITernal, s.r.o., aby mohla byť chyba opravená. Informácie obsiahnuté na týchto stránkach môžu byť zmenené alebo aktualizované bez upozornenia.


Obmedzenie záruky

Stránky a všetky informácie a služby dostupné na týchto stránkach sú poskytované „tak ako sú“, „so všetkými chybami“ a „ako sú dostupné“.ITernal, s.r.o. nezaručuje, že tieto stránky splnia vaše požiadavky, alebo, že akékoľvek výsledky či porovnanie generované týmito stránkami budú úplné a presné. ITernal, s.r.o. nezaručuje, že prístup k týmto stránkam bude bez chýb, alebo že chyby na týchto stránkach budú opravené


Obmedzenie zodpovednosti

Ani spoločnosť ITernal, s.r.o., ani jej poskytovatelia licencií alebo dodávatelia, nebudú zodpovedať za škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z vášho používania týchto stránok a informácií tu obsiahnutých, aj keď ITernal, s.r.o. alebo jej zástupca boli na možnosť takýchto škôd upozornení. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na rozsah, v akom je zákonom zakázané.

Jediná možnosť vyjadrenia nespokojnosti s týmito stránkami, so službami súvisiacimi so stránkami a/alebo s hyperlinkom webových stránok je ukončiť používanie týchto stránok a/alebo týchto služieb. Niektoré štátne zákony neumožňujú obmedzenia záruk. Ak sa vás tieto zákony týkajú, niektoré, alebo všetky vyššie uvedené zrieknutia sa zodpovednosti, vylúčenia alebo obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať a môžete mať iné práva.


Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte a budete brániť ITernal, s.r.o. od nárokov (vrátane advokátskych poplatkov a nákladov), ktoré vyplývajú z:

(a) užívania týchto stránok,

(b) porušenia akéhokoľvek práva tretej strany, alebo

(c) porušením niektorých z týchto podmienok.

Súhlasíte spolupracovať, ako je požadované v obrane akýchkoľvek nárokov. ITernal, s.r.o. si vyhradzuje právo na vlastné náklady prevziať výhradnú obhajobu a kontrolu akejkoľvek záležitosti, ktorá je inak náhradou škody podľa tohto oddielu a, v každom prípade súhlasíte, že nebudete riešiť akékoľvek takéto záležitosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu ITernal, s.r.o..


Platobné podmienky a dodacia lehota

Stanovená štandardná cena za 1 kontrolu je vo výše 11.99 EUR vrátane DPH. Kúpnu cenu uhradí kupujúci podľa ním zvoleného spôsobu úhrady. Všetky platby vykonáva integrovaná platobná brána GOPAY.

Zľavový kupón - o pridelení zľavového kupónu rozhoduje výlučne ITernal, s.r.o. V prípade využitia zľavového kupónu je cena za službu 7.99 EUR vrátane DPH.


Dodacia lehota

Výsledok kontroly bude dodaný kupujúcemu prostredníctvom zadaného emailu a doba dodania výsledku závisí od vybraného spôsobu platby.
Pri výbere spôsobu platby platobnou kartou obdrží výsledok kupujúci čo najskôr po pripísaní kúpnej ceny na účet spoločnosti ITernal, s.r.o. - najrýchlejšie dodanie výsledku kontroly originality.
Pri výbere spôsobu platby bankovým prevodom musí kupujúci myslieť na dĺžku prevodu z banky, čo je spravidla približne do dvoch pracovných dní, záleží od toho, kedy počas dňa bola platba realizovaná. Následne kupujúci, od týchto skutočností, obdrží výsledok čo najskôr po pripísaní kúpnej ceny na účet spoločnosti.


Všeobecne

Tieto podmienky tvoria úplnú dohodu medzi spoločnosťou ITernal, s.r.o. a vami vzťahujúce sa na predmet tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, nároky alebo kontroverzie vyplývajúce z alebo v súvislosti s týmito podmienkami sa budú snažiť riešiť vzájomnou dohodou.

31. marca 2017